Program podpory rómskych študentov

Tento program sa zameriava na podporu talentovaných rómskych študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých študijné výsledky dávajú vysoký predpoklad na štúdium a následné úspešné ukončenie vysokej školy s vyhliadkou nájsť si následne trvalé zamestnanie.

Program nie je primárne zameraný na finančnú podporu študentov, ale orientuje sa na systematickú prácu so študentmi pod vedením tútorov. Rozširuje ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti nevyhnutné pre ich ďalší život. Okrem materiálnej pomoci im program umožňuje účasť na stretnutí s rovesníkmi, návštevy inštitúcií, organizácií, kultúrnych a spoločenských podujatí.

Projekt vnímame ako alternatívny spôsob riešenia sociálnych problémov na Slovensku, ktorý sa neorientuje na vysoký počet štipendistov ale na dlhodobú a systematickú podporu menšieho počtu študentov.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster