Spoločnosť pre výskum a rozvoj minoritných skupín – MINORITAS

Spoločnosť Minoritas je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1998. Jeho hlavným cieľom je výskum a rozvoj etnických, spoločenských a sociálnych minoritných skupín na území Slovenskej republiky, zlepšenie ich spoločenského a socio – ekonomického postavenia, ako aj zlepšovanie vzťahov medzi nimi a majoritou.
Od svojho počiatku sa táto spoločnosť prioritne orientuje na rusínsko-ukrajinskú národnostnú menšinu a to najmä na Východnom Slovensku. V nemalej miere sa venuje aj iným minoritám na celom území Slovenska, či v zahraničí.
Svoju činnosť orientuje na niekoľko nosných aktivít. Vytvára informačné databázy o tomto etniku prostredníctvom vytvárania knižničných a archívnych fondov, mapovaním situácie v teréne, edičnou a vydavateľskou činnosťou a pod.
Minoritas spolupracuje na projekte digitalizácie archívnych fondov a zbierok, ktoré majú vzťah k skúmanej problematike (archívne fondy organizácií, personálne archívne fondy, fotografické zbierky a pod.). Podieľala sa na edičnej činnosti Nadácie Karpaty, ktorú dnes zastrešuje edičná rada vydavateľstva Centra antropologických výskumov.
Samostatnou aktivitou spoločnosti Minoritas je participácia na vydávaní (spoluvydavateľ) ukrajinského mesačníka Ukrajinský žurnál, ktorý vychádza v Prahe.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster